این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

داربن

آب میوه

شماره تماس:

۲۲۲۱۹۲۵۲

آدرس:

خیابان شریعتی- ما بین پل صدر و پل رومی- پلاک 1745

نوع رستوران:

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته