این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

میشا

پیتزا

شماره تماس:

۲۲۱۷۱۶۱۶ - ۲۲۴۲۱۷۱۷

آدرس:

زعفرانیه ، آصف ، کوچه حامد ، خیابان شهید حیدر مردانی (زال زر)

نوع رستوران:

پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته