نوجوان

رستوران

شماره تماس:

۷۷۴۷۱۱۵۰

آدرس:

سی متری نیرو هوایی،ایستگاه سنگکی

نوع رستوران:

غذای ایرانی

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته