برگر زغالی کروکودیل

شماره تماس:

۰۲۶۳۲۸۶۳۱۸۲

نوع رستوران:

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته