شماره تماس:

۰۲۱-۲۲۵۸۵۷۸۵

نوع رستوران:

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته