شماره تماس:

۰۲۱۲۲۷۲۸۱۵۴

نوع رستوران:

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته