شماره تماس:

۰۹۹۹۴۵۴

نوع رستوران:

سایر سبک ها

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته