رستوران بزرگ عالیجناب

شماره تماس:

۳۷۷۷۷۱۹۲

نوع رستوران:

غذای ایرانی

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته