خیام

باغ رستوران بین المللی

شماره تماس:

۲۶۵۰۷۳۶۰

آدرس:

تهران، جاده فشم، کیلومتر 5

نوع رستوران:

فرنگی بین الملل

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته