خانات

رستوران و سفره خانه سنتی

آدرس:

تهران، چهارراه مولوی، خیابان صاحب جمع، میدان امین السلطنه، کاروانسرای خانات

نوع رستوران:

غذای ایرانی چلوکباب

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته