این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

خونگی رئیس

ساندویچ

شماره تماس:

۸۸۳۲۳۴۶۲ - ۸۸۳۲۳۰۴۶

آدرس:

خیابان استاد مطهری ، خیابان سهروردی جنوبی ، شماره 156

نوع رستوران:

پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته