این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

فایر

پیتزا

شماره تماس:

۷۷۸۸۰۸۴۱ - ۲۲۳۲۷۸۷۲

آدرس:

تهرانپارس، رشیدجنوبیِ، پلاک 130

نوع رستوران:

پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته