این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

پینو

پیتزا

شماره تماس:

۷۷۱۸۲۳۳۹ - ۷۷۱۸۲۳۴۱

نوع رستوران:

پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته