این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

آهو

پیتزا

شماره تماس:

۸۸۰۶۲۶۲۶ - ۸۸۷۸۸۸۸۸

آدرس:

شعبه مرکزی :یوسف آباد ، جهان آرا ، نبش خیابان 27

نوع رستوران:

پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته