این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

گارفیلد

پیتزا

شماره تماس:

۴۴۰۴۴۳۶۷ - ۴۴۰۸۴۴۰۷

آدرس:

بلوار آیت ا... کاشانی ، شاهین جنوبی ، پیامبر غربی ، بلوار مطهری

نوع رستوران:

پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته