هانی تجریش

تهیه غذای

شماره تماس:

۲۲۷۲۳۳۳۵

آدرس:

میدان قدس ،ابتدای دزاشب

نوع رستوران:

غذای ایرانی

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته