نقد ها و دیدگاهها

حامد صباغ

به پشنهاد یکی از همکاران و خواندن نظرات مشتریان از شمال تهران به همراه خانواده به پیتزا سعید آمدیم پیتزا و چیز برگر و قارچ پرسی سفارش دادیم. یکی از یکی مزخرف تر بود و کیفیت مواد مصرفی بسیار پایین و نا...

سعید