نقد ها و دیدگاهها

مهدی3

به نظر مواد استفاده شده در پیتزا خراب بود حالم بد شد روغنش هم زیاد بود

لیمو ترش

مهدی3

به نظر مواد استفاده شده در پیتزا خراب بود حالم بد شد روغنش هم زیاد بود

لیمو ترش

مهدی3

به نظر مواد استفاده شده در پیتزا خراب بود حالم بد شد روغنش هم زیاد بود

لیمو ترش