نقد ها و دیدگاهها

مهرداد306

با سلام خدمت همه همشهريان ، متاسفانه اين سفرخانه علاوه بر بي كيفيتي پذيرايي، و عدم بهداشت كه بنده شاهد وحود سوسك داخلش بودم ، كاركنان بي ادبي داره كه خودشان مقصر نيستند و اين ديدگاه بي احترامي به مشت...

صوفی

مهرداد306

با سلام خدمت همه همشهريان ، متاسفانه اين سفرخانه علاوه بر بي كيفيتي پذيرايي، و عدم بهداشت كه بنده شاهد وحود سوسك داخلش بودم ، كاركنان بي ادبي داره كه خودشان مقصر نيستند و اين ديدگاه بي احترامي به مشت...

صوفی

مهرداد306

با سلام خدمت همه همشهريان ، متاسفانه اين سفرخانه علاوه بر بي كيفيتي پذيرايي، و عدم بهداشت كه بنده شاهد وحود سوسك داخلش بودم ، كاركنان بي ادبي داره كه خودشان مقصر نيستند و اين ديدگاه بي احترامي به مشت...

صوفی

مهرداد306

با سلام خدمت همه همشهريان ، متاسفانه اين سفرخانه علاوه بر بي كيفيتي پذيرايي، و عدم بهداشت كه بنده شاهد وحود سوسك داخلش بودم ، كاركنان بي ادبي داره كه خودشان مقصر نيستند و اين ديدگاه بي احترامي به مشت...

صوفی

مهرداد306

با سلام خدمت همه همشهريان ، متاسفانه اين سفرخانه علاوه بر بي كيفيتي پذيرايي، و عدم بهداشت كه بنده شاهد وحود سوسك داخلش بودم ، كاركنان بي ادبي داره كه خودشان مقصر نيستند و اين ديدگاه بي احترامي به مشت...

صوفی

مهرداد306

با سلام خدمت همه همشهريان ، متاسفانه اين سفرخانه علاوه بر بي كيفيتي پذيرايي، و عدم بهداشت كه بنده شاهد وحود سوسك داخلش بودم ، كاركنان بي ادبي داره كه خودشان مقصر نيستند و اين ديدگاه بي احترامي به مشت...

صوفی