نقد ها و دیدگاهها

Farzad Khandan

گرون و آشغال، بعد از یکساعت هم با اینکه ۹۰٪ رستوران خالیه می اندازنتون بیرون!

کسری (ولیعصر)