نقد ها و دیدگاهها

Jason Robins

به هيچ عنوان امتحان نكنيد

دویست و بیست و دو (۲۲۲)

Jason Robins

بعد إز ٣ سال من سفارش دادم و متاسفانه بدترين بود ، پيتزا قارچ و گوشت شون أصلا گوشت نداشت و مزه ترشيدگى ميداد كه مجبور شديم بريزيم دور ،، صبحش هم كه زنگ زدم و گفتم اون آقا ميگه چون پيتزاى قارچ و گوشت م...

دویست و بیست و دو (۲۲۲)

Jason Robins

بعد إز ٣ سال من سفارش دادم و متاسفانه بدترين بود ، پيتزا قارچ و گوشت شون أصلا گوشت نداشت و مزه ترشيدگى ميداد كه مجبور شديم بريزيم دور ،، صبحش هم كه زنگ زدم و گفتم اون آقا ميگه چون پيتزاى قارچ و گوشت م...

دویست و بیست و دو (۲۲۲)