نقد ها و دیدگاهها

Tahere Mirsane

یک رستوران معمولی رفته بودم از غذا ناراضی بودم از من عذرخواهی کردندوبااحترام سرویس دیگری دادند. در خیام ک 5ستاره است و بین المللی احترام به مشتری رعایت نمیشود.غذا و رفتار بد خاطره خیلی ناخوشایندی برای...

خیام

Tahere Mirsane

کدام رستوران تابحال رفته اید که گوشت یخ زده برایتان بیاورند.محال نیست.خیام با تمام ستاره هایش این امر را ممکن ساخت.و با برخورد بد و طلبکار بودن بعداز آن نهایت شعور و احترام به مشتری را فریاااااد زدند....

خیام

Tahere Mirsane

کدام رستوران تابحال رفته اید که گوشت پیخ زده برایتان بیاورند.محال نیست.خیام با تمام ستاره هابش این امر را ممکن ساخت.و با برخورد بد و طلبکار بودن بعداز آن نهایت شعور و احترام به مشتری را فریاااااد زدند...

خیام