نقد ها و دیدگاهها

Tahere

دوست داشتم بخاطر اسم بزرگی که از این رستوران انتخاب کردم و مهمان بزرگوارم ررا بردم آبرویم حفظ باشد. اما متاسفانه همه چیز زیر صفر بود.لطفا نظرات را تایید کنید.

خیام

Tahere

دوست داشتم بخاطر اسم بزرگی که از این رستوران انتخاب کردم و مهمان بزرگوارم ررا بردم آبرویم حفظ باشد. اما متاسفانه همه چیز زیر صفر بود.لطفا نظرات را تایید کنید.

خیام

Tahere

دوست داشتم بخاطر اسم بزرگی که از این رستوران انتخاب کردم و مهمان بزرگوارم ررا بردم آبرویم حفظ باشد. اما متاسفانه همه چیز زیر صفر بود.لطفا نظرات را تایید کنید.

خیام

Tahere

دوست داشتم بخاطر اسم بزرگی که از این رستوران انتخاب کردم و مهمان بزرگوارم ررا بردم آبرویم حفظ باشد. اما متاسفانه همه چیز زیر صفر بود.لطفا نظرات را تایید کنید.

خیام

Tahere

دوست داشتم بخاطر اسم بزرگی که از این رستوران انتخاب کردم و مهمان بزرگوارم ررا بردم آبرویم حفظ باشد. اما متاسفانه همه چیز زیر صفر بود.لطفا نظرات را تایید کنید.

خیام

Tahere

دوست داشتم بخاطر اسم بزرگی که از این رستوران انتخاب کردم و مهمان بزرگوارم ررا بردم آبرویم حفظ باشد. اما متاسفانه همه چیز زیر صفر بود.لطفا نظرات را تایید کنید.

خیام

Tahere

دوست داشتم بخاطر اسم بزرگی که از این رستوران انتخاب کردم و مهمان بزرگوارم ررا بردم آبرویم حفظ باشد. اما متاسفانه همه چیز زیر صفر بود.لطفا نظرات را تایید کنید.

خیام

Tahere

دوست داشتم بخاطر اسم بزرگی که از این رستوران انتخاب کردم و مهمان بزرگوارم ررا بردم آبرویم حفظ باشد. اما متاسفانه همه چیز زیر صفر بود.لطفا نظرات را تایید کنید.

خیام

Tahere

دوست داشتم بخاطر اسم بزرگی که از این رستوران انتخاب کردم و مهمان بزرگوارم ررا بردم آبرویم حفظ باشد. اما متاسفانه همه چیز زیر صفر بود.لطفا نظرات را تایید کنید.

خیام

Tahere

دوست داشتم بخاطر اسم بزرگی که از این رستوران انتخاب کردم و مهمان بزرگوارم ررا بردم آبرویم حفظ باشد. اما متاسفانه همه چیز زیر صفر بود.لطفا نظرات را تایید کنید.

خیام

Tahere

دوست داشتم بخاطر اسم بزرگی که از این رستوران انتخاب کردم و مهمان بزرگوارم ررا بردم آبرویم حفظ باشد. اما متاسفانه همه چیز زیر صفر بود.لطفا نظرات را تایید کنید.

خیام

Tahere

دوست داشتم بخاطر اسم بزرگی که از این رستوران انتخاب کردم و مهمان بزرگوارم ررا بردم آبرویم حفظ باشد. اما متاسفانه همه چیز زیر صفر بود.لطفا نظرات را تایید کنید.

خیام

Tahere

دوست داشتم بخاطر اسم بزرگی که از این رستوران انتخاب کردم و مهمان بزرگوارم ررا بردم آبرویم حفظ باشد. اما متاسفانه همه چیز زیر صفر بود.لطفا نظرات را تایید کنید.

خیام

Tahere

دوست داشتم بخاطر اسم بزرگی که از این رستوران انتخاب کردم و مهمان بزرگوارم ررا بردم آبرویم حفظ باشد. اما متاسفانه همه چیز زیر صفر بود.لطفا نظرات را تایید کنید.

خیام

Tahere

دوست داشتم بخاطر اسم بزرگی که از این رستوران انتخاب کردم و مهمان بزرگوارم ررا بردم آبرویم حفظ باشد. اما متاسفانه همه چیز زیر صفر بود.لطفا نظرات را تایید کنید.

خیام