نقد ها و دیدگاهها

helium

امیدوارم این دیدگاه رو مسئولان این رستوران در نظر بگیرند. متاسفانه این رستوران وقتی از شیر و تخم مرغ استفاده میکند حق ندارد اسم خودش را بگذارد رستوران گیاهی. دیگر همه میدانند لبنیات و تخم مرغ گیاه...

خانه هنرمندان (غذای گیاهی)

helium

امیدوارم این دیدگاه رو مسئولان این رستوران در نظر بگیرند. متاسفانه این رستوران وقتی از شیر و تخم مرغ استفاده میکند حق ندارد اسم خودش را بگذارد رستوران گیاهی. دیگر همه میدانند لبنیات و تخم مرغ گیاه...

خانه هنرمندان (غذای گیاهی)

helium

امیدوارم این دیدگاه رو مسیولان این رستوران در نظر بگیرند. متاسفانه این رستوران وقتی از شیر و تخم مرغ استفاده میکند حق ندارد اسم خودش را بگذارد رستوران گیاهی. دیگر همه میدانند لبنیات و تخم مرغ گیاه...

خانه هنرمندان (غذای گیاهی)

helium

امیدوارم این دیدگاه رو مسیولان این رستوران در نظر بگیرند. متاسفانه این رستوران وقتی از شیر و تخم مرغ استفاده میکند حق ندارد اسم خودش را بگذارد رستوران گیاهی. دیگر همه میدانند لبنیات و تخم مرغ گیاه...

خانه هنرمندان (غذای گیاهی)

helium

امیدوارم این دیدگاه رو مسیولان این رستوران در نظر بگیرند. متاسفانه این رستوران وقتی از شیر و تخم مرغ استفاده میکند حق ندارد اسم خودش را بگذارد رستوران گیاهی. دیگر همه میدانند لبنیات و تخم مرغ گیاه...

خانه هنرمندان (غذای گیاهی)