نقد ها و دیدگاهها

mahshid m

آقا چ وضعشه چرا بستین سالسارو ما از اون ور دنیا میوگدیم ب عشق سیبزمینی مخصوصش دو ساعت تو راه بودیم تا برسیم چرا نیست دیگه

سالسا