نقد ها و دیدگاهها

مهدی ف

بندریشو نخورید خیلی افتضاحه.من سفارش دادم از بس بد بود ریختم دور

سعید