نقد ها و دیدگاهها

یگانه

به نظر من هم غذاهاش خوبه و کیفیت مواد هم خوبه

سالسا