نقد ها و دیدگاهها

zahram

برخوردی که در معمولی ترین رستورانها هم مشاهده نمی کنید. نمیدانم چطور اسم بین المللی بر آن گذاشته اند و 5 ستاره دریافت کرده است!!!!!!!!!!!

خیام

zahram

بماسد. نکته جالب توجه آن بود که در مقابل اعتراض ما، با برخورد بد مسئول گارسنها مواجه شدیم. به جای عذرخواهی با برخوردی طلبکارانه و بی ادبانه مواجه شدیم. برخوردی که در معمولی ترین رستورانها هم مشاهده ن...

خیام

zahram

گارسن خاطره ای ناخوشایند را برایمان بر جای گذاشت. باقالی پلو با گردن برایمان آوردند که قسمتهای میانی گردن آن یخ زده بود! انقدر که باعث شده بود روغن غذا روی آن بماسد. نکته جالب توجه آن بود که در مقابل...

خیام

zahram

گارسن خاطره ای ناخوشایند را برایمان بر جای گذاشت. باقالی پلو با گردن برایمان آوردند که قسمتهای میانی گردن آن یخ زده بود! انقدر که باعث شده بود روغن غذا روی آن بماسد. نکته جالب توجه آن بود که در مقابل...

خیام

zahram

یک بار به این رستوران مراجعه کردم و آخرین باری شد که مراجعه کردم. هوای داخل آلاچیق بسیار سرد بود. کیفیت نامناسب غذا و از همه بدتر برخورد زشت و غیرحرفه ای گارسن خاطره ای ناخوشایند را برایمان بر جای گذا...

خیام

zahram

یک بار به این رستوران مراجعه کردم و آخرین باری شد که مراجعه کردم. هوای داخل آلاچیق بسیار سرد بود. کیفیت نامناسب غذا و از همه بدتر برخورد زشت و غیرحرفه ای گارسن خاطره ای ناخوشایند را برایمان بر جای گذا...

خیام

zahram

یک بار به این رستوران مراجعه کردم و آخرین باری شد که مراجعه کردم. هوای داخل آلاچیق بسیار سرد بود. کیفیت نامناسب غذا و از همه بدتر برخورد زشت و غیرحرفه ای گارسن خاطره ای ناخوشایند را برایمان بر جای گذا...

خیام

zahram

یک بار به این رستوران مراجعه کردم و آخرین باری شد که مراجعه کردم. هوای داخل آلاچیق بسیار سرد بود. کیفیت نامناسب غذا و از همه بدتر برخورد زشت و غیرحرفه ای گارسن خاطره ای ناخوشایند را برایمان بر جای گذا...

خیام

zahram

یک بار به این رستوران مراجعه کردم و آخرین باری شد که مراجعه کردم. هوای داخل آلاچیق بسیار سرد بود. کیفیت نامناسب غذا و از همه بدتر برخورد زشت و غیرحرفه ای گارسن خاطره ای ناخوشایند را برایمان بر جای گذا...

خیام

zahram

یک بار به این رستوران مراجعه کردم و آخرین باری شد که مراجعه کردم. هوای داخل آلاچیق بسیار سرد بود. کیفیت نامناسب غذا و از همه بدتر برخورد زشت و غیرحرفه ای گارسن خاطره ای ناخوشایند را برایمان بر جای گذا...

خیام

zahram

یک بار به این رستوران مراجعه کردم و آخرین باری شد که مراجعه کردم. هوای داخل آلاچیق بسیار سرد بود. کیفیت نامناسب غذا و از همه بدتر برخورد زشت و غیرحرفه ای گارسن خاطره ای ناخوشایند را برایمان بر جای گذا...

خیام

zahram

یک بار به این رستوران مراجعه کردم و آخرین باری شد که مراجعه کردم. هوای داخل آلاچیق بسیار سرد بود. کیفیت نامناسب غذا و از همه بدتر برخورد زشت و غیرحرفه ای گارسن خاطره ای ناخوشایند را برایمان بر جای گذا...

خیام

zahram

یک بار به این رستوران مراجعه کردم و آخرین باری شد که مراجعه کردم. هوای داخل آلاچیق بسیار سرد بود. کیفیت نامناسب غذا و از همه بدتر برخورد زشت و غیرحرفه ای گارسن خاطره ای ناخوشایند را برایمان بر جای گذا...

خیام

zahram

یک بار به این رستوران مراجعه کردم و آخرین باری شد که مراجعه کردم. هوای داخل آلاچیق بسیار سرد بود. کیفیت نامناسب غذا و از همه بدتر برخورد زشت و غیرحرفه ای گارسن خاطره ای ناخوشایند را برایمان بر جای گذا...

خیام